OstatníOther

Užitečné odkazy, poskytující další doprovodné informace pro podporu otevřených dat ke zlepšení viditelnosti a usnadnění přístupu k datovým sadám uveřejněných na místních a národních open  portálech.70-457
Sleduje se tím zvýšení  opětovného použití dat  uvnitř i za hranicemi. Podpora otevřených dat je pan-evropská iniciativa cílí na údaje vydavatelů, které jsou nejen v plném provozu, ale i na ty, které jsou v přípravě. Neméně důležitá je podpora spolupráce, identifikace osvědčených postupů, vedení a sdílení složek týkající se různých aspektů INSPIRE,  W3C,  ARE3NA a další

Related links related links that provide additional background information to support open data to improve visibility and facilitate access to datasets published on local and national open portals. Monitored by increasing the reuse of data within and across borders. Support open data is a pan-European initiative targeting both data publishers that are not operating at full capacity, but also those that are in preparation. Equally important is the promotion of cooperation, identification of best practices, leadership and sharing folders relating to different aspects of INSPIRE, W3C, ARE3NA and others – an open community focused on fostering a common approach to reuse software and other components for spatial data in the European e-government.
70-331

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.