SmODSmOD

kontakt : koordinátor projektuSmartOpenDataPropojená otevřená data o životním prostředí ve Smart regionech (Linked Open Data for environment protection in Smart Regions).

Úvod

Cílem projektu SmartOpenData je vytvořit infrastrukturu propojených otevřených dat (Linked Open Data), která bude zahrnovat i programové nástroje a data. Tato infrastruktura bude napojena na veřejné a volně dostupné existující datové zdroje z oblasti biodiverzity, ochrany životního prostředí a související vědy a výzkumu v evropských chráněných územích a jejich národních parcích. Naplnění tohoto cíle poskytne příležitost pro malé a střední podniky pro vytvoření nových inovativních produktů a služeb, které mohou vést k novým podnikatelským příležitostem v oblasti životního prostředí. Dále mohou být přínosné pro rozhodovací a politické procesy na regionální úrovni i jinde. Hodnota datových zdrojů bude výrazně zvýšena použitím společného dotazovacího jazyka, pomocí kterého se bude přistupovat k dostupným souvisejícím datům, které budou k dispozici v cloudu propojených otevřených dat (Linked open data). Standardizace struktury dat a dotazovacího jazyka přispěje k překonání zejména jazykových problémů, kterou jsou běžné, a tak budou data zpřístupněna ve více jazycích.

Motivace

Propojená otevřená data se stávají nezvykle přehledným zdrojem dat o životním prostředí, které umožní vyvíjet nových podnikatelských příležitostí a stejně tak jsou významným pokrokem pro vědu a výzkum v oblasti životního prostředí. Nicméně proto, aby se takto představovaná strategie, stala realitou, je v první řadě nutné zveřejnit stávající údaje o životním prostředí, z nichž většina je ve vlastnictví veřejných subjektů. Tento projekt je zaměřen na to, jak je možno obecně aplikovat koncept propojených otevřených dat na zdroje prostorových dat a to zejména na veřejné datové portály dle evropských iniciativ   GEOSS Data-CORE, DMES, INSPIRE a také dobrovolně vytvářených dat (OpenStreetMap, GEPWIKI, a jiné). Dále pak bude zkoumán dopad na ekonomiku a udržitelný pokrok v oblasti evropského výzkumu životního prostředí a ochraně biodiversity. V Evropě existuje řada různých datových sad z oblasti ochrany biodiversity, výzkumu životního prostředí v pobřežních oblastech Evropy, zemědělské oblasti, lesy a další. Tyto informace jsou převážně zaměřeny na sítě Natura 2000 a území, kde je ochrana přírody a aktivity jako jsou zemědělství, lesnictví a turistický ruch upraveny směrnicí o stanovištích a Evropskou chartou pro udržitelný cestovní ruch v chráněných oblastech.

Cíle

Základní vizí projektu SmartOpenData je, aby environmentální a prostorová data týkající se venkovských oblastí a chráněných území mohly být snadno dostupné a znovu použitelné a lépe propojené s daty, které jsou i neprostorové povahy. Takto rozdílně distribuované datové zdroje by měly být lépe propojeny a kombinovány.  SmartOpenData využijí potenciál propojených otevřených dat na podporu inovací v rámci hospodaření venkovských oblastí a zvýšení efektivity při správě krajiny. Projekt bude tento záměr ověřovat v různých pilotních řešeních v rozdílných částech Evropy. Cílem projektu SmartOpenData je také zvýšit dostupnost infrastruktury evropských iniciativ  INSPIRE/GMES/GEOSS pro občany, ale také pro investory z řad malých a středních podniků. Na jedné straně Evropa a EU investuje stovky milionu Euro na budování infrastruktury INSPIRE. Na druhé straně většina malých a středních podniků a občanů používá pro své potřeby aplikace Google Maps. Národní a regionální infrastruktury prostorových dat poskytují informace, které nejsou k dispozici na Google, ale tento potenciál není dostatečně využíván. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je vytváření evropských prostorových dat, které budou snadno opětovně použitelné nejen specialisty GIS, ale také malými a středními podniky. S cílem podpořit evropskou strategii otevřených dat a zvýšit potenciál opakovaného použití otevřených veřejných dat z Evropské komise, projekt SmartOpenData využije, tam kde to bude možné, data a služby portálu otevřených dat Evrospké komise. Kromě toho bude každá aplikace, které využívá tyto zdroje, na tomto portálu registrována. Stejná iniciativa bude probíhat i na národní úrovni, kde se členové SmartOpenData konsorcia budou snažit stejným způsobem šířit výsledky projektu.

Propojené otevřené data (Linked Open Data)

Co to znamená “Využívat propojené informace pro prostorová data?” V kontextu projektu SmartOpenData použití propojených informací pro prostorová data znamená identifikace možnosti pro vytvoření sémantických vazeb mezi INSPIRE/GMES/GEOSS a propojenými otevřenými prostorovými daty v návaznosti na jejich obsah tak, aby bylo možné vytvářet novou přidanou hodnotu. Požadavky na projekt jsou zaměřené především pro oblasti výzkumu životního prostředí. Tohoto bude dosaženo tím, že stávající relevantní prostorová data postavená na principech INSPIRE, služby a odpovídající metadata budou zpřístupněné prostřednictvím nové infrastruktury propojených dat.  Kromě toho navrhované infrastruktury budou poskytovat moduly pro automatické vyhledávání, které budou umožňovat vyhledávání následných zdrojů dostupných geoprostorových dat (OGC a RDF struktury) v prostředí hlubokého webu (vše to, k čemu obvyklí uživatelé nemají, nebo nemusí mít přístup) a povrchového webu (část internetu, kterou používají masy).  Struktura RDF je používaná k popisu vztahu mezi dvěma objekty (například objekt A je vedle objektu B, přičemž objekty A a B mohou být uložené v různých databázích). Jde o to, že opakovaným použití stávajících identifikátorů, které jsou dostupné v cloudu otevřených propojených dat, bude mít jejich prostřednictvím projekt SmartOpenData okamžitý přístup k množství dalších datových zdrojů, kterou budou dostupné prostřednictvím SPARQL dotazů. Cíle projektu jsou mnohem vyšší.  další informace prezentace:Inspirujme se , SmOD – Magazine

Help Service-Remote Sensing SRO Help Service-Remote Sensing SRO http://www.bnhelp.cz/
logo Czech Centre for Science and Society Czech Centre for Science and Society https://www.ccss.cz/en/

Smart Open DataSmOD Concept and objectives SmartOpenData will create a Linked Open Data infrastructure (including software tools and data) fed by public and freely available data resources, existing sources for biodiversity and environment protection and research in rural and European protected areas and its National Parks. This will provide opportunities for SMEs to generate new innovative products and services that can lead to new businesses in the environmental, regional decision-making and policy areas among others. The value of the data will be greatly enhanced by making it available through a common query language that gives access to related datasets available in the linked open data cloud. The commonality of data structure and query language will overcome the monolingual nature of typical datasets, making them available in multiple languages.       continue  SmOD_Concept and objectives

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.